OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

 

I. Obsah a účel dokumentu.

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany veškerých osobních údajů poskytnutých Správci (kdo je správce se dočtete v čl. II tohoto dokumentu). Jde o údaje, které Správci poskytnou návštěvníci webové stránky www.svobodnyzivot.cz, a www.melnicak.cz  klienti i zájemci o produkty a služby Správce a všichni, kteří si na uvedené webové stránce koupí nebo stáhnou některý z elektronických produktů.

1.      Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

2.      Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupujeme při zpracování osobních údajů podle pravidel aktuální legislativy, tj. zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů i Nařízení (EU) 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN). Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

3.      Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 

I.       Obsah a účel dokumentu.

II.     Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

III.    Poskytnutí osobních údajů.

IV.    Účel zpracování osobních údajů.

V.     Souhlas se zpracováním osobních údajů.

VI.    Zpracování a ochrana osobních údajů.

VII.   Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.

VIII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv.

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Správcem osobních údajů dle vymezení v článku II tohoto dokumentu je:

Svobodný život s.r.o.  IČ: 04648331, se sídlem na adrese: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsaná v v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vl. 251426

Kontaktní telefon: +420 778 824 292

Kontaktní email: info@svobodnyzivot.cz

 

III. Poskytnutí osobních údajů.

1. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webové stránce, nebo při osobním kontaktu, telefonicky (nebo Skype hovor), písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger nebo údaje v komentářích a dotazech na našich FB profilech).

 

IV. Účel zpracování osobních údajů.

1. Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu nebo služby z webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí našich služeb a prodej produktů jsou zpracovávány za účelem splnění našich povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného produktu nebo poskytnutí služby a související komunikace, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.

2. Stejně tak údaje vyplněné v registračním formuláři pro zasílání novinek, stažení e-booku zdarma jsou zpracovávány za účelem zajištění zaslání příslušných vámi vybraných informaci a e-booku. Ani v tomto případě k takovému zpracování (splnění naší povinnosti) není ze zákona nutný souhlas subjektů.

3. I bez souhlasu subjektu údajů lze v případě, že se jedná o našeho klienta, zasílat na subjektem sdělený mailový kontakt tzv. obchodní sdělení, tj. nabídku stejných či obdobných produktů. Protože si velmi vážíme vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje sdělujete a těší nás váš zájem o naše služby a produkty, zavazujeme se vám mailem posílat pouze hodnotné informace a zajímavé nabídky služeb a produktů. K tomuto účelu budeme zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a adresu a mailový kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí, když nám to pro nabídky zasílané běžnou poštou dáte vědět písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o nabídky a informace zasílané mailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvádíme, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

 

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů.

1. Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v čl. IV. je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste od nás koupili některý z produktů nebo jsme vám poskytli svoji službu, zjednodušeně, jste-li našimi klienty, zákazníky. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas tím, že zaškrtnete políčko souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami či jinak projevíte souhlas, pak vám můžeme zaslat i nabídku jiného subjektu z jiné oblasti než jsou námi poskytované služby a produkty.

2. Pokud si pouze stáhnete některý z produktů zdarma, můžeme vaše údaje k zasílání informací a nabídek obchodu a služeb využívat pouze s vaším souhlasem. Ten vyjádříte kliknutím na tlačítko pro stáhnutí produktu zdarma.

 

VI. Zpracování a ochrana osobních údajů.

1. Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce, případně jeho zaměstnanci a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

2. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

 

VII. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.

A. Právo na přístup k osobním údajům.

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

 

B. Právo na opravu osobních údajů.

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

 

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“).

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 

D. Právo na omezení zpracování.

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

 

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VIII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv.

 

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@svobodnyzivot.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na všech webových stránkách zmíněných v úvodní části tohoto dokumentu.

 

Toto znění je účinné od 20.4.2019.