VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Svobodný život s.r.o., IČ: 04648331

se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek.

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup a objednávky produktu SŽ1 a konzultací (dále též uváděno souhrnně nebo jednotlivě jako „produkt“, „produkty“) přes webové rozhraní www.svobodnyzivot.cz a www.melnicak.cz (dále též označované v textu jen jako „web“, „webové rozhraní“) provozované společnosti Svobodný život s.r.o., IČ: 04648331, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vl. 251426 (dále též jen jako „Prodávající“).

 

2. Nákup produktu SŽ1 probíhá na základě Kupní smlouvy (dále též jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP.

Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího.

Poskytování konzultací probíhá na základě Smlouvy o poskytování konzultací uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby – konzultace). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III.

Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování konzultací. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování konzultací odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP).

3. Přejeme si, aby pro vás byl nákup  na našich webových stránkách příjemně stráveným časem, abyste byli s nákupem naprosto spokojeni a abyste přesně věděli, co u nás naleznete, jak celý proces nákupu od jeho výběru až po dodávku probíhá, co můžete očekávat a jak vyřešíme vaše požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.

4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte konzultaci. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Objednat“ nebo „Koupit“) Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „Objednat“ nebo „Koupit“ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené Smlouvy (tedy my především povinnost dodat vám produkt přesně podle vaší objednávky a vy svůj závazek zaplatit dohodnutou cenu).

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

I.                    Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II.                  Důležité pojmy (definice)

III.                Objednávka a uzavření Smlouvy

IV.                Cena produktů a platba

V.                 Dodací podmínky

VI.                Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

VII.              Odstoupení od Smlouvy

VIII.             Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX.               Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X.                Závěrečná ustanovení

 

 

II. Důležité pojmy (definice).

 

1. PRODÁVAJÍCÍ, POSKYTOVATEL.

Prodávajícím/Poskytovatelem je společnost:

Svobodný život s.r.o.; IČ: 04648331; prodávající není plátcem DPH.

se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C, vl. 251426

Adresa pro doručování: Rybná 716/24; 110 00 Praha

Kontaktní telefon:+420 778 824 292

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@svobodnyzivot.cz.

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.svobodnyzivot.cz a www.melnicak.cz uzavře s naší společností, jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů uvedených na tomto webovém rozhraní.

Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.svobodnyzivot.cz a www.melnicak.cz  uzavře s naší společností, jako Poskytovatelem Smlouvu o poskytování konzultací, kterou si objedná konzultaci nabízenou na tomto webovém rozhraní.

Kupujícím/Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je Smlouva, ve které jako Kupující/Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající/poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu/klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající/Poskytovatel a Kupující/Klient museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na webových stránkách www.svobodnyzivot.cz a www.melnicak.cz  vyplněním potřebných údajů Kupujícím/Klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím/Klientem a Prodávajícím/Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím/Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

III. Objednávka a uzavření Smlouvy.

 

1. KUPUJÍCÍ OBJEDNÁVÁ ZBOŽÍ PŘES webové ROZHRANÍ, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

Je možné také objednávat mailem, nebo telefonicky. Platnost a shrnutí objednávky bude doručeno klientovi elektronicky mailem.

2. POPIS PRODUKTŮ A KONZULTACÍ.

Na webovém rozhraní www.svobodnyzivot.cz a www.melnicak.cz naleznete náš produkt i s podrobným popisem jeho hlavních vlastností, obsahu, s uvedením pro koho je určen a jaký přínos od něho můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající/Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů nebo Smlouvu o poskytování konzultací. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující/Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“ a „Koupit“.

O obdržení objednávky vás budeme informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Přílohou tohoto mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF.  Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP.

IV. Cena produktů a platba.

1. CENA PRODUKTŮ.

Protože jako Prodávající nejsme plátci daně z přidané hodnoty, není rozlišována cena s daní a bez daně.“) Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny.

2. Sjednanou kupní cenou, či cenou za poskytnutí konzultace (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt a službu dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v našem vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky

Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- v hotovosti při poskytnutí osobní konzultace.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých a klienti ze Slovenska mohou v eurech.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. Pouze připomínáme, jak jsme uvedli již výše, že nejsme povinni vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu.

V případě platby v hotovosti je cena splatná před započetím konzultace.

V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavíme doklad o přijaté platbě a při dodání produktu pak obdržíte mailem fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

V případě platby v hotovosti není vyžadována žádná záloha.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkt není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. Dodací podmínky.

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Konzultace bude dodána dohodnutým způsobem, tj. buď osobně ve sjednaném termínu a místě, anebo telefonicky, přes Skype či využitím jiného dálkového způsobu komunikace. Podrobnosti naleznete v bodech 7. a 8. tohoto článku.

2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude činnost směřující k naplnění našeho závazku započata nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Konzultace bude uskutečněna v dohodnutém termínu odsouhlasena oběma stranami.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU.

S ohledem na charakter produktů nejsou účtovány náklady na dopravu.

4. Digitální obsah (web, text, manuál) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu: docx a pdf a přehrávání video a audio souborů, internet (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

5. Při poskytování konzultací se řídíme platnými právními předpisy a poskytujeme je s maximální pečlivostí a s využitím nejnovějších poznatků, naší odbornosti a s ohledem na veškeré údaje vámi sdělené, jež mají význam pro řádné poskytování konzultací. Akceptací těchto VOP se zavazujete sdělit nám veškeré údaje, jež mají význam pro řádné poskytnutí konzultace, tyto údaje poskytnout pravdivé, úplné a nezkreslené a neprodleně nám kdykoli po dobu trvání smlouvy sdělit, že došlo ke změnám těchto údajů a sdělit nové údaje, je-li to k řádnému poskytnutí konzultací potřebné. Veškeré údaje sdělené při poskytování konzultací nebo v souvislosti s ní jsou považované za důvěrné a jak vy, tak my se zavazujeme o nich zachovávat mlčenlivost a bez výslovného souhlasu druhé smluvní strany je nesdělovat třetím osobám.

6. Termín poskytnutí konzultace bude vždy mezi námi dohodnut buď písemně nebo mailem nebo telefonicky. Termíny se zásadně sjednávají na pracovní dny, na dobu od 9 do 17 hodin. Zavazujeme se vám navrhnout aspoň 2 možné termíny v době do 30 dnů od uzavření smlouvy, pokud již nebude naše kapacita plně vyčerpána. V případě, že vám nemůžeme nabídnout termín v této lhůtě, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno mailem nebo poštou nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě, že se bez závažného důvodu a omluvy nedostavíte na sjednaný termín konzultace nebo opakovaně neposkytnete potřebnou součinnost, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Dále pro odstoupení platí ustanovení následujícího článku těchto VOP.

 

 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem.

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s internetem a dokumenty ve formátu: docx a pdf.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží ke vzdělávacím účelům, propagaci, výdělečné činnosti a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. My uděláme vše proto, abychom vás podporovali a propagovaly po celou dobu smluvního vztahu. Záleží nám na Vašem růstu, který je i našim úspěchem. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neneseme odpovědnost za vaše pochybení, osobní selhání a neochotu řádně pracovat a dodržovat dohodnutá pravidla.

 

VII. Odstoupení od Smlouvy.

 

1. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu (manuálu, webu), pak jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).

 

Je-li předmětem Smlouvy poskytnutí konzultace, pak na základě vaší výslovné žádosti učiněné v textové podobě můžeme započít s plněním našich povinností ze Smlouvy ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy stanovené v § 1829 odst. 1 NOZ. V takovém případě ovšem vezměte prosím na vědomí, že pokud byly služby splněny (tj. konzultace poskytnuta) před uplynutím 30 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte právo od smlouvy bez uvedení důvodů ve 14denní lhůtě odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). Pokud by ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy byla splněna jen část služeb (konzultací) a od smlouvy jste odstoupili, bude vám vrácena jen poměrná část sjednané ceny resp., jste povinni uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

2. Protože nám záleží na vaší spokojenosti, poskytujeme vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 30 dnů od uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání. V takovém případě nás prosím o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na info@svobodnyzivot.cz nebo písemně na naši adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci uveďte, že využíváte právo v 30denní lhůtě odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili.

3. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt.

4. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 14 dnů po uzavření kupní smlouvy, máme právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Kupující/Klient i Prodávající/Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

 

 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád.

 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit máte právo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem.

Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů.

 

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@svobodnyzivot.cz

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Závěrečná ustanovení.

 

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího/Poskytovatele a Kupujícího/Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné 20. 4. 2019.